Zápis ze schůze Výkonného výboru – 4. 7. 2018

Program schůze:
 1. Zahájení, Program schůze
 2. Půjčování výzbroje a výstroje SDH
 3. Řešení chování MH -Starší děti
 4. Ukončení činnosti některých členů SDH a jejich odhlášení ze sboru
 5. Pouť 2018 – Projednání organizačních záležitostí – Turnaj o pohár starosty Městyse Dub
 6. Stanovení data pro pořádání soutěže v požárním útoku o pohár starosty Městyse Dub
Prezence: Přítomno 5 členů výboru:
 • Miroslav Novák
 • Jiří Habich
 • Pavel Hynek
 • Šárka Pravdová
 • Pavel Skopec
1. Zahájení v 18:00 Schůzi zahájil starosta sboru pan Miroslav Novák a přivítal všechny přítomné členy výboru SDH. Seznámil členy s programem schůze výkonného výboru. 2. Půjčování výzbroje a výstroje SDH Výkonný výbor schválil postup schvalování zápůjček a tím se nařizuje, že půjčování jakékoliv výzbroje a výstroje SDH Dub bude povoleno jen po schválení žádosti s udáním důvodu zapůjčení většinovým počtem členů výkonného výboru. Míní se tím hlavně zápůjčky vybavení jiným sborům. 3. Řešení chování MH – Starší děti a jejich disciplína Vedoucí MH p. Pavel Hynek zjistil závažné pochybení v disciplíně dětí v družstvu MH – starších dětí, kdy docházelo v několika případech k osočování členů družstva za chybné provedení úkonu při trénincích a soutěžních disciplínách. Proto se výkonný výbor usnesl s okamžitou platností pozastavit činnost v družstvu MH-starších Elišce Grillové a podat o tom písemnou zprávu rodičům. Další případy za porušení disciplíny v tomto pochybení bude řešit vedoucí MH p. Hynek osobní domluvou a podáním informací rodičům. 4. Ukončení činnosti některých členů SDH a jejich odhlášení ze sboru Výkonný výbor se usnesl na ukončení činnosti ve sboru SDH Dub níže vypsané členy, kteří se rozhodli ze sboru odejít na vlastní žádost nebo neplatí čl. příspěvky. Celkem 19 členů.
  • ALBRECHT Václav – Na vlastní žádost

  • BARTIZAL Dominik – Neplacení čl. příspěvků

  • BARTIZAL Štěpán – Neplacení čl. příspěvků

  • BENEŠ Ondřej – Neplacení čl. příspěvků

  • BROŽ Martin – Na vlastní žádost

  • BROŽOVÁ Adéla – Na vlastní žádost

  • VACH Jan – Na vlastní žádost

  • FRIŠ Pavel – Na vlastní žádost

  • MOTTL Jaroslav – Na vlastní žádost

  • OTRADOVSKÝ Dušan – Neplacení čl. příspěvků

  • OTRADOVSKÝ Dušan ml. – Neplacení čl. příspěvků

  • PELEŠKOVÁ Klára – Neplacení čl. příspěvků

  • PELEŠKOVÁ Michaela – Neplacení čl. příspěvků

  • PRAVDA Milan ml. – Na vlastní žádost

  • SCHMIDTOVÁ Vendula – Na vlastní žádost

  • SVOBODOVÁ Dominika – Neplacení čl. příspěvků

  • SVOBODOVÁ Melisa – Na vlastní žádost

  • SVOBODOVÁ Šarlota – Na vlastní žádost

  • VESELÁ Natálie – Neplacení čl. příspěvků

5. Pouť 2018 – Projednání organizačních záležitostí – Turnaj o pohár starosty Městyse Dub Výkonný výbor se usnesl uspořádat občerstvení na hřišti TJ Dub při fotbalovém Turnajo pohár starosty Městyse Dub dne 14. 7. 2018 jako výpomoc pro Městys Dub. Proto se určuje seznam členů SDH, kteří se na akci podílí:
 • Miroslav Novák
 • Milan Pravda
 • Pavel Hynek
 • Jiří Habich
 • Radka Krieglerová
 • Pavel Skopec
6. Stanovení data pro pořádání soutěže v požárním útoku o pohár starosty Městyse Dub Výkonný výbor se usnesl uspořádat 3. ročník soutěže v požárním útoku o pohár starosty Městyse Dub a to v sobotu 18.8. 2018 od 12:30 hodin na hřišti TJ Dub. Výrobu a distribuci pozvánek provede zapisovatel. Přihlášky do soutěže se podávají nejpozději do úterý 14.8.2018, aby bylo možno včas objednat ocenění. 7. Ukončení schůze ve 18:50 hodin

Zápis provedl: Pavel Skopec