Zápis z VH okrsku – 2023

Zápis

z řádné valné hromady okrsku Strunkovice nad Blanicí

konané dne 17.2.2023 v Dubu

 

Přítomno je 22 řádných členů a 4 čestní členové okrsku dle presenční listiny, ta je přílohou č. 1 tohoto zápisu

Jednání zahájeno v 19:00 hod

Valnou hromadu řídí starosta okrsku br. Jaroslav Chán

Program:

 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášení schopnosti.
 2. Zpráva starosty okrsku
 3. Zpráva velitele okrsku
 4. Zpráva pokladníka
 5. Zpráva revizní rady
 6. Plán na rok 2023
 7. Blahopřání
 8. Diskuse
 9. Usnesení
 10. Závěr

1) Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášení schopnosti

Starosta okrsku přivítal přítomné, včetně nově zvolených zástupců SDH Strunkovice.

Dále vyzval přítomné, aby minutou ticha uctili památku zesnulého člena SDH Velký Bor Jana Pudivítra.

Poté seznámil přítomné s programem, nikdo nežádal jeho změnu či doplnění, program byl proto schválen.

Konstatoval, že podle presenční listiny je přítomno 22 řádných členů, valná hromada je tedy usnášení schopná. Nadále trvá stav, kdy SDH Svojnice nemá zvolené zástupce do okrsku.

Přistoupeno k volbě zapisovatele a ověřovatele:

a) zapisovatel Pavel Čížkovský (zvolen jednomyslně)

b) ověřovatel zápisu Marta Lomnická (zvolena jednomyslně)

2. Zpráva starosty okrsku

Bratr Chán podrobně seznámil přítomné s činností okrsku v uplynulém období. Informoval i o způsobu zajištění finančních prostředků na činnost okrsku a jejich použití v minulém období. V roce 2022 jsme měli prostředky od městyse Strunkovice 4000,- Kč, od městyse Dub ve výši 3000,- Kč a od obce Lipovice 2500,- Kč.

Na činnost okrsku přispívají Městys Strunkovice, v roce 2023 přispějí 6000,- Kč, Městys Dub přispěje částkou 3000,-kč a obec Lipovice přispěje částkou 2500,- Kč.

Starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a zajištění průběhu okrskové soutěže, která se v roce 2022 uskutečnila v Dubu. Sešlo se docela dost lidí, ale nezúčastnily se jen Svojnice a sportovní družstvo Strunkovice. Starosta okrsku ocenil zázemí a podporu v Dubu a Strunkovickým hasičům poděkoval za zajištění vody.

V letošním roce bude soutěž ve Strunkovicích, tam může být termínový problém kvůli kolizi s fotbalem. Prozatím je ale termín 6.5. 2023 potvrzen.

3. Zpráva velitele okrsku

Bratr Marcel Říha informoval o činnosti v uplynulém období. Uvedl, že se nezúčastnil soutěže, o ní bude referovat br. Líkař jr. Podrobně popsal průběh soutěže, poděkoval za zázemí a přípravu hřiště a SDH Strunkovice za dovoz vody. Smutné bylo, že tato soutěž byla jedinou společnou akcí okrsku.

5. Zpráva pokladníka

Zprávu přednesl bratr Miroslav Novák. Počáteční stav pokladny 2022 byl 6004 Kč, do roku 2023 byl převeden zůstatek 10500,- Kč jako konečný stav roku 2022; specifikoval jednotlivé pohyby.

6. Zpráva revizní rady

Zprávu přednesl br. Šandera. Konstatoval, že prověřil způsob vedení účetnictví okrsku, zjistil, že pokladní kniha je pečlivě a vzorně vedena, jednotlivé zápisy jsou uvedeny chronologicky a přehledně a vždy jsou doloženy prvotními účetními doklady. Nebyly shledány ani sebemenší nedostatky. Závěrem poděkoval bratru Novákovi za vzorný výkon funkce pokladníka.

7. Plán práce 2023

V rámci činnosti v letošním roce bude činnost zaměřena na přípravu a organizaci soutěže v požárním sportu – okrskové kolo, uskuteční se oslava 110 let výroční SDH Velký Bor.

8. Mimořádný bod – blahopřání

Starosta okrsku jménem okrsku a starosta městyse Dub poblahopřáli Martě Lomnické k významnému životnímu jubileu. K přání se připojili všichni přítomní.

9. Diskuse

Br. Miroslav Novák uvedl, že by rádi uspořádali v létě soutěž o pohár starosty Dubu, bude-li zájem. Bude naplánován termín, asi 19.8.2023. Všechny přítomné pozval i na Pouťovou zábavu, která se v Dubu bude konat 15.7.2023.

Br. Říha seznámil s termíny akcí. Přehled akcí bude tvořit přílohu zápisu. Pokyny k organizačním zabezpečení soutěžní na okrsku bude odesláno v únoru.

Br. Fiala: popřál všem vše nejlepší a podekoval za pozvání.

Br. Prokop: Pavel Prokop jako starosta SDH Strunkovice skončí, nastoupí Petr Pavlík, velitel zůstává. Nově zvolení členové okrskové rady: Theodor Pártl, Stanislav Prokop a Petr Pavlík.

Br. Čížkovský pozval přítomné na oslavu výročí 110 let od založení SDH Velký Bor, které se uskuteční dne 1.7.2023. Poděkoval všem za účast na pohřbu br. Jana Pudivítra, dlouholetého starosty sboru, zejména pak poděkoval hasičům ze Strunkovic, kteří přijeli s automobilem a na poslední cestě jej vyprovodili i sirénou. Konečně ocenil práci s dětmi v Dubu, činnost vedoucích oddílu považuje za velmi záslužnou a obětavou.

Sestra Lomnická: poděkovala starostovi okrsku br. Chánovi za jeho práci pro okrsek. Dále, pozvala na pouťovou zábavu v Javornici.

Br. Špiroch – litoval, že se o pohřbu br. Pudivítra dozvěděl pozdě, jinak by se zúčastnil. Tradičně vyjádřil naději, že příště už budou všichni členové okrsku v uniformách.

Br. Prokop: diskutoval o možnosti zajistit větší účast hasičů na pohřbech členů SDH.

10. Usnesení

Starosta okrsku předložil tento návrhu usnesení dnešní valné hromady

Valná hromada:

a) schvaluje předložené zprávy velitele, starosty, pokladníka a revizora

b) schvaluje plán práce na rok 2023

Následně dal o návrhu hlasovat: návrh byl schválen všemi hlasy přítomných nově zvolených členů okrsku (22 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel).

Poté bylo jednání valné hromady v 19,40 hodin ukončeno, starosta sboru všem poděkoval za účast a pozval k občerstvení, sestávajícího z vynikajícího guláše z kuchyně Miroslava Nováka z Dubu a piva z Plzeňského pivovaru.

Přílohy zápisu:

 1. presenční listina


starosta okrsku
Jaroslav Chán

zapsal

Pavel Čížkovský

ověřila Marta Lomnická